سيـستم خنـك كن نيروگـاه سيكـل تـركيبي شريعتـي به صورت E.P.C استان خراسان
مديـريـت طـرح سـدهـاي شميـل و نيــان و تـاسـيـسـات وابـســتـه استان هرمزگان
مديريت طرح احداث مخازن بتني استراتژيك ذخيره سازي نفت خام استانهای بوشهر و خوزستان
سيستم سوخت رساني نيروگاه هرمزگان به صورت E.P.C استان هرمزگان
مديريت طرح کنترل آلاينده هاي زيست محيطي پتروشيمي بندرامام استان خوزستان
مديريت طرح احداث مخازن فلزي استراتژيك ذخيره سازي نفت خام استانهای خوزستان و هرمزگان
سيستم خنك كن نيروگـاه سيكل تركيبي يزد به صورت E.P.C استان یزد
تلمبه هاي دو فازي چاههاي بنگستاني اهواز به صورت E.P.C استان خوزستان
احداث نيروگاه 500 مگاواتي B.O.O زنجان به صورت E.P.C استان زنجان
احداث نيروگاه 500 مگاواتي B.O.O قم به صورت E.P.C استان قم
افزايش ظرفيت انتقال فراورده بندرعباس/اصفهان به صورت E.P.C استانهای هرمزگان،کرمان،یزد و اصفهان
سيستم سوخت رساني نيروگاه قائن به صورت E.P.C استان خراسان جنوبی
Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT